Dükkan Kiralama İhalesi İlanı


DÜZKÖY BELEDİYESİ

3 ADET DÜKKAN   KİRALAMA İHALESİ  İLANI

 

Madde1- Mülkiyeti Belediyemize ait olan, Çal Mağarasının bulunduğu alanda yol güzergahındaki 3 adet dükkan, Düzköy Belediyesi tarafından 02/07/2024 tarihine tesadüf eden Salı günü saat 14:00 da yapılacak ihale ile 10 (on)yıllığına kiraya verilecektir.

Madde 2- Kiraya verilecek taşınmaz malın:

Mahallesi:                                            Ada:          Parsel No           

Çal Camili Mahallesi                         581                  1         

Sıra No

 No

Kira Bedeli         ( Yıllık)

Geçici teminat

Kullanım Amacı

1

83/1

360.000._TL.

20.000,00TL.

Dükkan

2

83/1A

360.000._TL

20.000,00TL.

Dükkan

3

83/1B

360.000._TL

20.000,00TL.

Dükkan

 

Taşınmaz içerisinde yer alan tüm taşınır ve taşınmaz muhdesat ile demirbaş eşya, kiracıya mahallinde düzenlenecek tutanakla teslim edilir.

Madde 3- Düzköy Belediyesi tarafından, 8/9/1983 tarih ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre (Açık Teklif usulü)  artırma ile yapılacaktır.

Madde 4- Taşınmaz malın kira süresi  sözleşmeye müteakip 10  (on) yıldır.

Madde 5- İhale üzerinde kalandan, teklif etmiş olduğu  yıllık ihale bedeli üzerinden %6 (yüzde altı) oranında kesin teminat alınır.

Madde 6- Tahmini Kullanım bedeli yıllık 360.000,00-TL (üçyüzaltmışbintürklirası) olup, kiracı teklif etmiş olduğu kira bedeli üzerinden kirayı yıllık olarak  Belediyemize  ödeyecektir. İstekliler arasında açık artırma suretiyle belirlenecek bedel üzerinden, ihale üzerinde kalan ile sözleşme imzalanacaktır. Kira artışı ilk yıl kira bedeli ihale bedeli olup, diğer yıllarda kira bedelleri bir önceki yıl kira bedelinin Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan ÜFE oranında ‘On iki aylık ortalamalara göre değişim oranında’ artırılmak suretiyle belirlenecek olan bedeldir.

Madde 7- İhaleye katılabilmek için; 8/9/1983 tarih, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve aşağıda belirtilen nitelikleri haiz olmak şarttır:

a) İkametgah belgesi;

b) Geçici teminatı yatırmış olmak;

c) Nüfus cüzdan fotokopisi,

d) Belediyemize borcu olmadığına dair Belediyemizden alınacak borcu yoktur belgesi,

e) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif  vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi,

f)Şartname alındı makbuzu (Belediyemiz Tahsilat memurluğundan 3.000,00TL. karşılığında her dükkan için ayrı ayrı alınacaktır.)

g) Tüzel kişilerde ise, yukarıdaki şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi vermek;

h)İhale şartnamesinin okunup kabul edildiğine dair imzalı sureti.

8) İştirakçiler ihale evraklarını ihale saatinden  önce Belediye Fen İşleri Müdürlüğüne teslim etmek zorundadır.

 

İLAN OLUNUR.

Fotoğraflar haber sayfamızda...


24.06.2024 09:29:12     228

İletişim

  • Düzköy / TRABZON
  • (0462) 811 26 66
  • (0462) 811 22 40
  • belediye@duzkoy.bel.tr
Selim ÇELENK
Düzköy Belediye Başkanı