Gelirler Tarifnamesi


1-KIYMETLİ EVRAK VE BENZERLERİNDEN ALINACAK ÜCRET:

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesinin 1 nci fıkrası uyarınca Belediyemizden istenen;

1-Belediye Zabıta Talimatnamesine istinaden tutulma zorunluluğu olan belediye tarafından bastırılan belediye ve mücavir alan sınırlarında sıhhi esnafa verilmek üzere 100 sayfadan ibaret tasdikli tek tip örnek esnaf kontrol defterinin 1 adedinden 90,00 TL ücret alınmasına ;

2- Emlak beyanlarının tasdikli suretleri için 15,00 TL ücret alınmasına ;

3-Uluslararası aile cüzdanından: maliyet bedeli dışından ayrıca 80,00 TL+Maliyet bedeli ücret alınmasına ;

      4-Belediye Evlendirme Salonu dışında ve hafta tatillerinde yapılacak evlenme akitlerinde, ulaşım ve diğer giderler için

         150.00 TL. ücret alınır.

UYGULAMA VE İSTİSNALAR :

a- Esnaf kontrol defterinin kaç adet olduğu encümen kararı ile ayniyat kayıtlarına giriş çıkış yapılacaktır .

b- Esnafa verilecek defterler için istenecek miktar Zabıta Komiserliği tarafından saymanlığa yazılacak ve ayniyat çıkışı yapılacaktır.

c- Esnafa verilirken Tahsilat Memurluğundan tahsilat müzekkeresi karşılığında verilecek makbuz, Tahsilat müzekkeresi dip koçanına işlenerek, defterle birlikte ilgilisine verilecektir.

d-Tahsilat müzekkeresi bitiminde ön kapak, esnafa ait sayfa kontrol edildikten sonra tahsilat memurluğuna teslim edilecektir.

e-Esnaf Kontrol defterlerinin ön kapak üstündeki esnafa ait yer doldurulur, İlk Orta ve Son sayfaları mühürlenip; sayfa adedi son sayfaya yazılıp,  Başkanlık Makamınca tasdik edilir.

f-Defterlerin kapakları naylonlanıp, seri numaraları yazılı olarak esnafa verilir.

 

2- İMARLA İLGİLİ ÇEŞİTLİ HARÇLAR  :

2464 Sayılı Kanunun 97. maddesi gereğince 2017 Yılı için;

 1. 1 Adet ozalit imar paftasının çekimi için, 80,00 TL ücret alınmasına,
 2. 1 Adet imar paftasının kısmi olarak çekilecek fotokopisinden; paftanın 1/8'i bir sayfa olduğundan; her sayfa başına 20,00 TL ücret alınmasına,
 3. İnşaat ve bina sahiplerinin imarla ilgili konularda (Ruhsat, yapı kullanma , ifraz ve tevhit işlemleri...)   mahallinde bakılıp verilecek rapora göre işlem yapılmasına esas olarak; Belediyenin fen elemanlarınca yapılan incelemeyi belirten belge için hizmet karşılığı 250,00 TL ücret alınmasına,
 4. Dilekçe karşılığı istenecek özel imar durumu çıkartılması için 50.00 TL (1 adet) alınmasına,
 5. Dilekçe karşılığı istenecek özel imar durumu sureti için 30,00 TL alınmasına,
 6. Belediyemize ait elektronik uzaklık ölçümle yapılacak Kadastrol tespitlerinde parsellerden m2 üzerinden  0-1000 m2'ye kadar : 200,00 TL,1000-2000 m2'ye kadar 225,00 TL, 2000 ve yukarısı için 275,00 TL ücret alınmasına
 7. 2464 Sayılı Kanunun ek 6 ncı maddesinde yer alan Bina inşaat harçları :

1- Konut inşaatları :

100 m2'ye kadar           1,50 TL

101-120 m2                 2,50 TL

121-150 m2                 3,50 TL

151-200 m2                 4,00 TL

200 m2'den yukarı        5,50 TL alınmasına;

 2-İşyeri inşaatları :

25 m2'ye kadar 3,50 TL

26-50 m2                     5,50 TL

51-100 m2                   7.00 TL

100 m2'den yukarı        9,00 TL alınmasına;                            

 1. 2464 sayılı Kanunun 84 üncü maddesinde yer alan çeşitli harçlar :
  1. Kayıt ve suret harçları :
   1. her sayfa başına : 0,85 TL
   2. Harita plan ve krokilerin beher metrekaresine 8,00 TL ücret alınmasına, 
  2. imarla ilgili harçlar (Ticaret ve konut bölgeleri için ayrı ayrı)    
   1. İlk parselasyon harcı (beher metrekare için) : Ticaret 0,15 TL Konut 0,10 TL
   2. İfraz ve tevhit harcı (beher metrekare için)   : Ticaret 0,15 TL Konut 0,10 TL
   3. Plan ve proje tasdik harcı (beher metrekare için) : Ticaret 0,15 TL Konut 0,10 TL
   4. Zemin açma izni ve toprak hafriyatı harcı :

     a ) Toprak (beher metrekare için) : Ticaret 0,75 TL,Konut 0,30 TL

       b ) Kanal (beher metrekare için)  : Ticaret 1,75 TL, Konut 1,00 TL

   1. Yapı kullanma izin harcı (beher inşaat metrekaresi için) : Ticaret 0,15 TL Konut 0,15 TL

6.   Yol Temizleme ücreti : Bir normal katın alanı   2,50 TL ile çarpılarak makbuz karşılığı alınmasına,

  1. Muayene ruhsat ve rapor harcı : 12,00 TL alınmasına
  2. Sağlık belgesi harcı                 : 2,50 TL alınmasına

 

 1- 2464 Sayılı kanunun değişik 18.05.87 tarihli 3365/2 maddesine göre Belediye ve mücavir alan sınırları içinde  veya dışında inşa edilecek ahır,samanlık,kümes ve hayvan barınakları ile yemlik gibi yapı ve tesisler bina inşaat harcı dahil yukarıda sayılan harçlardan müstesnadır.

 2-Gelirlerin 2 eşit taksitle alınmasına  ,

ı) İnşaatlara takılacak tabelalardan alınacak ücret : 2464 Sayılı Kanunun 97. maddesi gereğince, Yasa gereği yeni yapılan inşaatlara takılan 70X110 ebatlarındaki Belediye tarafından yaptırılan saç levhalar için, maliyet ve yazım ücreti karşılığı inşaat sahiplerinden, makbuz karşılığı 60,00 TL ücret alınmasına,

    NOT : 70x110 ebatlarındaki saç levhayı inşaat sahibi yasalara uygun olarak temin ederse 

    Ücret alınmaz.

 

3-  BELEDİYE ARAÇLARININ KİRAYA VERİLMESİNDEN ALINACAK ÜCRET  :

2464 Sayılı Kanunun 97. maddesi gereğince;

a-Belediyemize ait kepçenin yapacağı çalışmalardan, 1 saat için 175,00 TL ücret alınmasına,

b-Belediyemize ait Hidromek kazıyıcının çalışmalarından 1 saat için, 150,00 TL ücret alınmasına,

c- Belediyemize ait Ekskavatör kazıyıcı ve kırıcının çalışmalarında, 1 saat için, 200,00 TL

d-Belediyemiz otobüslerinin kiralanmalarından : Gideceği yerden her km için 8,00 TL

e-Belediyemiz Kamyonlarının kiralanmalarından:Gideceği yerlerden her km için 8.00 TL.

4-BELEDİYEYE GAYRİMENKULLERİNİN KULLANIMINDAN ALINACAK ÜCRET

Düğün Salonu : Düğün salonu kısmının düğün amacıyla kullanımı  için  makbuz karşılığı 400,00 TL ücret alınmasına, Düğün salonunun Yaz mevsiminde gece saat 23.00'a kadar , kışın ise 22.00'a kadar kullanılmasına

 

5ÖLÇÜ VE TARTI ALETLERİ MUAYENE HARCI

2464 sayılı Kanunun 77 inci maddesinde yer alan ölçü ve tartı aletleri muayene harcı :

a) Tartı ağırlıklarının her birinden 3,00 TL

b) Uzunluk ölçülerinin her birinden 3,00 TL

c) Akıcı ve kuru taneli maddelerin hacım ölçeklerinin her birinden 5,00 TL

d) El terazilerinden 7,00 TL

e) Normal masa terazilerinden 12,00 TL

f) Otomatik (ibreli) terazilerden 15,00 TL

g) Elektronik terazilerden 20,00 TL

h) Kantar ve basküllerden 25,00 TL  alınmasına;

 

BELEDİYE MECLİSİNDE BELİRLENEN ; VERGİ , HARÇ VE RESİM SAYILMAYAN ÜCRETLERİN TAHSİLİNE UYGUN HÜKÜMLER :

6183 Sayılı Amme Alacakları   Tahsili Usulü hakkındaki kanunun 51. maddesi gereğince 2463 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi kapsamındaki ücretlerden vadesinde ödenmedikleri takdirde takip eden aydan  itibaren yürürlükte olan gecikme faizlerinin uygulanmasına ,

NOT : Tüm ücretler KDV dahil olarak tahsil edilecektir. 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (f) ve (g) fıkralarına göre hazırlanarak, aynı Kanunun 23. maddesi  hükümlerine göre yürürlüğe girecek olan 03.12.2015 tarih ve 26 sayılı 2016  mali yılı Gelirler tarifesinin aynı kanunun 4. paragrafına göre Mahallin en büyük Mülki idare amirine gönderilmesine,

  Belediye Meclisince oy birliği ile karar verilmiştir.


16.11.2017 11:53:29     3107

İletişim

 • Düzköy / TRABZON
 • (0462) 811 26 66
 • (0462) 811 22 40
 • belediye@duzkoy.bel.tr
Selim ÇELENK
Düzköy Belediye Başkanı