2018 Mali Yılı Evsel Katı Atık Ücret Tarifesi


2018 Mali Yılı Evsel Katı Atık Ücret Tarifesi Meclis Kararı

Karar Tarihi: 04 /0 1 /2018 ?

Karar No : 3 ?

Kararın Konusu- 2018 Mali Yılı Evsel Katı Atık Ücret Tarifesi

 

   
   

BAŞKAN : Abidin ÇELİK

Belediye Meclisini Teşkil Eden Üyeler: Fehmi KÖROĞLU, Muhammet KÖLEMEN, Kamuran KURT, Ayhan SERDAR, Mehmet TAYAR, Kamuran AKPINAR, Orhan TİRGİL, Ahmet LERMİ, Muhammet TOPALOĞLU ve Aşkın İNCEHASAN

GÜNDEM : Belediyemiz 2018 Mali Yılı "Evsel Katı Atık Ücret Tarifesinin" müzakeresi ve karara bağlanması;

KA R A R : 5393 sayılı Belediye Kanununun Belediyenin yetkileri ve imtiyazları başlıklı 15 inci maddesinin"Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır: g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak", 2872 sayılı Çevre Kanununun 11. inci maddesinin 14. üncü fıkrasının "Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler evsel katı atık bertaraf tesislerini kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmekle yükümlüdürler. Bu hizmetten yararlanan ve/veya yararlanacaklar, sorumlu yönetimlerin yapacağı yatırım, işletme, bakım, onarım ve ıslah harcamalarına katılmakla yükümlüdür. Bu hizmetten yararlananlardan, belediye meclisince belirlenecek tarifeye göre katı atık toplama, taşıma ve bertaraf ücreti alınır. Bu fıkra uyarınca tahsil edilen ücretler, katı atıkla ilgili hizmetler dışında kullanılamaz." hükmü ile 27/10/2010 tarih, 27742 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Atıksu, Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin Evsel Katı Atık İdarelerinin Görev ve Yetkileri başlıklı 8. inci maddesinin" (1) Evsel Katı Atık İdareleri; a) Evsel katı atık hizmetini vermek veya verdirmekle, b) Evsel katı atık hizmetlerine ilişkin tarifeleri belirlemekle, c) Evsel katı atık ücretini toplamakla, yükümlüdürler." hükmü ve adı geçen kanun ve yönetmeliğin sair hükümleri ile Büyükşehir Belediyeleri ve Belediyeler, evsel katı atık hizmetlerine ilişkin tarifeleri belirlemek ve evsel katı atık ücretini toplamakla yükümlü kılınmıştır.

Yukarıda belirtilen sair mevzuatın amir hükümleri çerçevesinde 01.01.2018 tarihi itibariyle uygulanmak üzere Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan ve yazımız ekinde sunulan 2018 Yılı Düzköy Belediyesi Evsel Katı Atık Ücret Tarifesi teklifi hakkında, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 97. nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18/f maddesi gereğince karar alınmasına ilişkin, Temizlik İşleri Müdürlüğünün 16.11.2017 tarih ve 939 sayılı teklifi ve eki Tarife, Belediyemiz Meclisinin 2018 Yılı Ayı Meclis Toplantısının 04.01.2018 tarihinde yapılan birleşiminde müzakere edilerek, incelenmek üzere müzakere edildi. Yapılan müzakerede; Öncelikle bu hususta hazırlanan Tarife Raporu okundu. ?

Temizlik İşleri Müdürlüğünce; 5393 sayılı Belediye Kanununun Belediyenin yetkileri ve imtiyazları başlıklı 15 inci maddesinin (g) fıkrası, 2872 sayılı Çevre Kanununun 11. inci maddesinin 14. üncü fıkrası hükümleri ile 27/10/2010 tarih, 27742 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Atık su, Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin, Evsel Katı Atık İdarelerinin Görev ve Yetkileri başlıklı 8. inci maddesi hükümleri çerçevesinde, 01.01.2018 tarihi itibariyle uygulanmak üzere hazırlanan "Düzköy Belediyesi Evsel Katı Atık Ücret Tarifesi"nin;

 

Evsel Katı Atık Ücretlerinin Tahsilatına İlişkin Usul ve Esaslar:

  1. Bu tarife 01.01.2018 tarihi itibariyle uygulanmaya başlanacaktır.
  2. Evsel katı atık ücreti, su aboneliği bulunan konutlardan aylık tüketilen su miktarının m3 başına 0.25 TL, su faturaları üzerine eklenerek tahsil edilir. Su kullanımı 0 (sıfır) metreküp olan meskenlerden ücret talep edilmeyecektir. Su faturaları ile tahsil edilememesi veya su aboneliği olmayıp konut tarifesinden tahsil edilecek olan evsel katı atık ücretleri; mesken başına düşen aylık katı atık bedeli 3.00 TL ödeyeceklerdir.
  3. Özellikli ve büyük işletmeler için su faturası ile tahsil edilmesi durumunda tarifelerine göre su faturaları üzerinden 12 taksitte, su faturası ile tahsil edilememesi veya su aboneliği bulunmaması durumunda Mayıs ve Kasım ayları dönem olarak yılda 2 (iki) eşit taksitte tahsil edilir.
  4. Diğer işyerleri için evsel katı atık ücreti olarak aylık 3.00 TL İSKİ tarafından fatura edilen tutara eklenerek tahsil edilir.
  5. Su aboneliği olmayan ve evsel katı atık hizmeti verilen iş yerlerinden aylık 3.00 TL ile hesaplanacak toplam ücret, Mayıs ve Kasım ayları dönem olarak yılda 2 (iki) eşit taksitte tahsil edilir.
  6. Yıl içinde Evsel Katı Atık Ücreti kapsamına giren veya bu ücretlerin kapsamından çıkan aboneler için mükellefiyet, bu durumların meydana geldiği tarihi takip eden ayın başlangıcından itibaren tesis edilecek veya sona erecektir.
  7. Evsel Katı Atık Ücretinin mükellefi Belediyenin bu hizmetinden yararlanan gerçek ve tüzel kişilerdir ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu'na göre bildirimde bulunan ve/veya 2464 sayılı B.G.K'nun Mükerrer 44 üncü md. gereği ÇTV beyanından bulunan mükellefler 27.10.2010 tarih 27742 sayılı R.G'de yayımlanan Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 12 inci maddesinde belirtilen sözleşmeyi yapmış sayılır.
  8. Genel ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler, köyler, bunların kuracakları birlikler, darülaceze ve benzeri kuruluşlar ve üniversiteler tarafından münhasıran hizmetlerinde kullanılan binalar, Kızılay Genel Merkezi ile şubeleri ve kampları, Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait öğrenci yurtları, Bakanlar kurulu kararı ile tespit edilmiş kamu yararına çalışan dernekler ile umuma açık ibadet yerleri ile bunların müştemilatı bu ücret tarifesinden muaftır.
  9. 2022 sayılı yasaya göre; yaşlılık aylığı alanlar, şehit aileleri, gaziler ve en az %40 engelli olduğunu belgeleyenlerden Evsel Katı Atık Ücreti %50 indirimli uygulanacaktır.
  10. Bu ücretlere KDV %18 dahildir.

 

Şeklinde hazırlanmış bulunan Tarife Raporu'nun hazırlandığı şekliyle aynen kabulü oya sunulmuş olup, yapılan oylama sonucu, "2018 Mali Yılı Evsel Katı Atık Ücret Tarifesinin" 01.01.2018 tarihinden itibaren uygulanmak üzere belirlendiği şekliyle kabulüne, Orhan TİRGİL'in ret oyuna karşılık meclisimizce oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 


19.01.2018 14:30:39     1475

İletişim

 • Düzköy / TRABZON
 • (0462) 811 26 66
 • (0462) 811 22 40
 • belediye@duzkoy.bel.tr
Yılmaz ANKARA
Düzköy Belediye Başkanı