İLAN


İLAN

DÜZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

  1. İHALENİN KONUSU: Aşağıda tapu kaydı, cinsi ve plan durumu belirtilen Düzköy Belediyesi mülkiyetinde bulunan taşınmaz mal 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre aşağıda belirtilen gün ve saatlerde açık arttırma usulü ile satılacaktır.

Satılacak taşınmazların;

S.No

İLÇESİ

MAHALLESİ

ADA NO

PARSEL NO

BAĞIMSIZ BÖLÜM NO

NİTELİĞİ

YÜZ ÖLÇÜMÜ (M2)

TAHMİNİ BEDEL(TL.)

ŞARTNAME BEDELİ (TL.)

GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI(TL.)

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

DÜZKÖY

ORTA

244

4

16

İŞ YERİ

370

525.000,00

500,00

10.000,00

21/12/2018

11:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Şartnameler Düzköy Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü Orta mah. No:13 Düzköy/TRABZON adresinden mesai saatleri içinde temin edilebilir.

3- İhaleler Düzköy Belediye Başkanlığı Orta mah. No:13 Düzköy/TRABZON adresindeki Düzköy Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

4- İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerden aşağıdaki şartlar aranır.

5- Müracaat dosyaları en geç 21/12/2018 tarihinde saat 11:00’a kadar Düzköy Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne verilecektir.

 

GERÇEK KİŞİLERDEN:

5.1- Kanuni ikametgâh belgesi ve nüfus cüzdanı fotokopisi ,

5.2- Noter tasdikli imza sirküleri,

5.3- İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin 2018 yılında alınmış noter tasdikli imza sirküleri vermesi,

5.4- İhale dosyasının İdareden satın alındığına dair makbuzun aslını.

5.5- Geçici teminat makbuzunu veya geçici teminat mektubunu vermesi.

5.6- İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

  1. - Ortak girişim olması halinde, ortakların hisse oranlarını gösterir noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için gerçek ve tüzel kişiler için belirtilen belgelerin verilmesi gerekir.)

5.8-Belediyemize borcu olmadığına dair tahsilat memurluğumuzdan alınan borcu yoktur belgesi.

 

TÜZEL KİŞİLERDEN:

5.9- Tüzel kişiliğin bulunduğu yerin Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, 2018 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge (Yetki Belgesi)

5.10- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresi.

5.11- Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca ve Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

5.12- İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin 2018 yılında alınmış noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

5.13- İhale dosyasının İdareden satın alındığına dair makbuzun aslını,

5.14- Geçici teminat makbuzunu veya geçici teminat mektubunu vermesi.

5.15- İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

5.16- Belediyemize borcu olmadığına dair tahsilat memurluğumuzdan alınan borcu yoktur belgesi.

5.17- Ortak girişim olması halinde, ortakların hisse oranlarını gösterir noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için gerçek ve tüzel kişiler için belirtilen belgelerin verilmesi gerekir.)

  1. - Halen haklarında ihalelerden yasaklama kararı bulunan gerçek ve tüzel kişiler (kendi adına veya temsilen) ihalelere katılamayacaklardır. Bu kişilere ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilecektir.

8- Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakla ve arttırmada en uygun bedeli tespitte serbesttir.

 

İLAN OLUNUR.

 


11.12.2018 12:00:24     120
SON EKLENENLER

İletişim

  • Düzköy / TRABZON
  • (0462) 811 26 66
  • (0462) 811 22 40
  • belediye@duzkoy.bel.tr